Η λέξη κλειδί για την ασφάλειά σας
Facebook   I  Site map   I  Επιλογή γλώσσας
Greek English
Ποιότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πρωταρχικοί στόχοι της εταιρίας DOMUS Α.Ε.Β.Ε είναι η μακροχρόνια ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της και η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.  Με στρατηγικό προσανατολισμό την ανάπτυξή της στον τομέα του Σχεδιασμού, Κατασκευής και Εμπορίας Ειδών Κλειθροποιίας στο εσωτερικό και εξωτερικό και αφετέρου την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού της σε στελεχιακό επίπεδο, το οποίο θα αποτελέσει και τον πυρήνα αυτής, η DOMUS A.E.B.E παρέχει στους πελάτες της ποιοτικά προϊόντα, με σταθερούς και ρεαλιστικούς όρους συνεργασίας, με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας είναι αφοσιωμένη στην άσκηση συνεχούς προσπάθειας προς την κατεύθυνση:

  • Ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη
  • Ποιοτικής βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρίας
  • Συνεχούς βελτίωσης των Πολιτικών και των Διαδικασιών της εταιρίας
  • Προώθησης πνεύματος συνεργασίας και ομαδικής εργασίας μεταξύ των τμημάτων της εταιρίας εφαρμόζοντας την έννοια του εσωτερικού πελάτη, καθώς και μεταξύ των Προμηθευτών, των Υποκατασκευαστών και των Εμπόρων Πελατών της
  • Συμμετοχής όλων (Διοίκησης, Εργαζομένων, Προμηθευτών και Εμπόρων Συνεργατών) στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωσης της Ποιότητας, με δημιουργικότητα, πρωτοβουλία και ανάπτυξη ικανοτήτων

Αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία και τις ικανότητες όλου του προσωπικού, η DOMUS A.E.B.E. στοχεύει στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, επιδιώκοντας παράλληλα τη βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας αλλά και της ποιότητας του τελικού προϊόντος, την ανάπτυξη, την κερδοφορία και τη διατήρηση της εταιρίας μεταξύ των καλυτέρων - αν όχι η καλύτερη -  στον τομέα της,  στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η DOMUS A.E.B.E. έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας της Εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 (OHSAS 18001), μέσω του οποίου εξασφαλίζει ότι ελέγχεται η επαγγελματική επικινδυνότητα στο σύνολο των δραστηριοτήτων αυτής, ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και λοιπές κανονιστικές διατάξεις και ότι βελτιώνονται συνεχώς οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας για το προσωπικό και τους συνεργάτες (επισκέπτες, προμηθευτές και υπεργολάβους)  αυτής.

Βασικά συστατικά του Συστήματος αυτού που εφαρμόζει η εταιρία είναι η συνεχής και συστηματική αναγνώριση των κινδύνων που ενέχουν στις δραστηριότητες και λειτουργίες αυτής, ο προσδιορισμός της επικινδυνότητας καθώς και η μείωση και ο έλεγχος της επαγγελματικής επικινδυνότητας μέσω της λήψης διορθωτικών και προληπτικών μέτρων, της κατάλληλης οργάνωσης και της παροχής των απαιτούμενων πόρων.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των παραπάνω, η Διοίκηση της εταιρίας είναι αφοσιωμένη στην άσκηση συνεχούς προσπάθειας προς την κατεύθυνση για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της. Παρέχει όλους τους απαραίτητους, για το σκοπό αυτό, πόρους και αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία και την ατομική προσπάθεια. Η εταιρεία DOMUS A.E.B.E. λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη αποφυγή των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών μέσω του συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.

Copyright © 2012 Domus S.A. All rights reserved. Terms of use / Privacy policy
Powered by Sprint