DOMUS ESPA
Η λέξη κλειδί για την ασφάλειά σας
Facebook   I  Site map   I  Επιλογή γλώσσας
Greek English
Ποιότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πρωταρχικοί στόχοι της εταιρίας DOMUS Α.Ε.Β.Ε είναι η μακροχρόνια ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της και η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.  Με στρατηγικό προσανατολισμό την ανάπτυξή της στον τομέα του Σχεδιασμού, Κατασκευής και Εμπορίας Ειδών Κλειθροποιίας στο εσωτερικό και εξωτερικό και αφετέρου την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού της σε στελεχιακό επίπεδο, το οποίο θα αποτελέσει και τον πυρήνα αυτής, η DOMUS A.E.B.E παρέχει στους πελάτες της ποιοτικά προϊόντα, με σταθερούς και ρεαλιστικούς όρους συνεργασίας, με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας είναι αφοσιωμένη στην άσκηση συνεχούς προσπάθειας προς την κατεύθυνση:

  • Ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη
  • Ποιοτικής βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρίας
  • Συνεχούς βελτίωσης των Πολιτικών και των Διαδικασιών της εταιρίας
  • Προώθησης πνεύματος συνεργασίας και ομαδικής εργασίας μεταξύ των τμημάτων της εταιρίας εφαρμόζοντας την έννοια του εσωτερικού πελάτη, καθώς και μεταξύ των Προμηθευτών, των Υποκατασκευαστών και των Εμπόρων Πελατών της
  • Συμμετοχής όλων (Διοίκησης, Εργαζομένων, Προμηθευτών και Εμπόρων Συνεργατών) στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωσης της Ποιότητας, με δημιουργικότητα, πρωτοβουλία και ανάπτυξη ικανοτήτων

Αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία και τις ικανότητες όλου του προσωπικού, η DOMUS A.E.B.E. στοχεύει στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, επιδιώκοντας παράλληλα τη βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας αλλά και της ποιότητας του τελικού προϊόντος, την ανάπτυξη, την κερδοφορία και τη διατήρηση της εταιρίας μεταξύ των καλυτέρων - αν όχι η καλύτερη -  στον τομέα της,  στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η DOMUS A.E.B.E. έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας της Εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 (OHSAS 18001), μέσω του οποίου εξασφαλίζει ότι ελέγχεται η επαγγελματική επικινδυνότητα στο σύνολο των δραστηριοτήτων αυτής, ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και λοιπές κανονιστικές διατάξεις και ότι βελτιώνονται συνεχώς οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας για το προσωπικό και τους συνεργάτες (επισκέπτες, προμηθευτές και υπεργολάβους)  αυτής.

Βασικά συστατικά του Συστήματος αυτού που εφαρμόζει η εταιρία είναι η συνεχής και συστηματική αναγνώριση των κινδύνων που ενέχουν στις δραστηριότητες και λειτουργίες αυτής, ο προσδιορισμός της επικινδυνότητας καθώς και η μείωση και ο έλεγχος της επαγγελματικής επικινδυνότητας μέσω της λήψης διορθωτικών και προληπτικών μέτρων, της κατάλληλης οργάνωσης και της παροχής των απαιτούμενων πόρων.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των παραπάνω, η Διοίκηση της εταιρίας είναι αφοσιωμένη στην άσκηση συνεχούς προσπάθειας προς την κατεύθυνση για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της. Παρέχει όλους τους απαραίτητους, για το σκοπό αυτό, πόρους και αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία και την ατομική προσπάθεια. Η εταιρεία DOMUS A.E.B.E. λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη αποφυγή των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών μέσω του συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ         

Πρωταρχικές επιδιώξεις της εταιρίας DOMUS ΑΕΒΕ είναι η μακροχρόνια ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, η μέριμνα για την εξασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας και συνεργασίας, η  προστασία του περιβάλλοντος και η αρμονική συνύπαρξη τόσο με την Ελληνική Κοινωνία όσο και με τις  χώρες  στις οποίες δραστηριοποιείται.

Εστιάζοντας  στις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Διοίκηση της εταιρείας DOMUS ΑΕΒΕ στο σύνολό της δεσμεύεται να τηρεί τις αρχές αυτής της παρούσας Πολιτικής, οι οποίες είναι:

Ο Σεβασμός των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των Εργαζομένων και η αποχή από κάθε είδους πρακτικής διακρίσεων

Απαγορεύουμε κάθε είδους διάκριση κατά την πρόσληψη, εργασία και μισθοδοσία.  Εφαρμόζουμε υπογραφή ξεκάθαρων και κατανοητών Συμβάσεων Εργασίας με όλους τους Εργαζόμενους, και αποκλείουμε την εφαρμογή αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Προασπίζουμε την εργασιακή ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα από το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την ύπαρξη ή όχι εξαρτώμενων μελών, τα θρησκευτικά πιστεύω ή την πολιτική θέση, την εθνικότητα, την ηλικία, τυχόν ειδικές ανάγκες, θέματα υγείας ή ιδιαιτερότητες.

Η εξασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας και η  διασφάλιση της προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων της, των συνεργατών της, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού

Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στους Εργαζομένους μας έναν υγιεινό και ασφαλή χώρο εργασίας.

Είμαστε αφιερωμένοι στην παροχή ενός χώρου εργασίας παραγωγικού, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ατυχημάτων, τραυματισμού και έκθεσης σε κινδύνους για την υγεία και ασφάλειά μας.

Στη DOMUS AEBE εφαρμόζεται πλήρως η Νομοθεσία σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος και κατανάλωσης αλκοόλ στους χώρους εργασίας.

Η προστασία του Περιβάλλοντος

Συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και της Περιβαλλοντικής αδειοδότησής μας και δεσμευόμαστε για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης και της πρόληψης της ρύπανσης,  με την αποτροπή οποιασδήποτε  βλαπτικής μεταβολής και υποβάθμισης που θα μπορούσε να προκληθεί από τις λειτουργίες της εταιρείας μας.

Στόχος μας είναι η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων,  η ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων μας  και η παράλληλη αύξηση των προς ανακύκλωση υλικών, έναντι αυτών που διατίθενται προς απόθεση.

Η άριστη Ποιότητα Εξυπηρέτησης του Πελάτη

Τηρούμε Πιστά την τεκμηριωμένη Πολιτική Ποιότητας και το τεκμηριωμένο Σύστημα Ποιότητας της εταιρείας μας. Χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία και τις ικανότητες όλου του Προσωπικού, στοχεύουμε στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, επιδιώκοντας παράλληλα τη βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας αλλά και της ποιότητας του τελικού προϊόντος, την ανάπτυξη, την κερδοφορία και επιχειρησιακή συνέχεια και τη διατήρηση της εταιρίας μεταξύ των καλυτέρων - αν όχι η καλύτερη -  στον τομέα της,  στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η καταπολέμηση διαφθοράς και δωροδοκίας

Δεσμευόμαστε για την καταπολέμηση οποιασδήποτε μορφής βίας, δωροδοκίας, διαφθοράς και απάτης. Ενθαρρύνουμε την αναφορά, επώνυμα ή ανώνυμα,  οποιασδήποτε παρατηρούμενης παραβίασης της Νομοθεσίας (ή υποψία παραβίασης της νομοθεσίας) ή πράξης που παραβιάζει την Ορθή Επιχειρηματική Πρακτική. Οι συγκρούσεις συμφερόντων δεν είναι αποδεκτές.

Η Υποστήριξη της Τοπικής Κοινωνίας

Δεσμευόμαστε για τη χρήση - στο μέτρο του εφικτού και χωρίς να καταστρατηγούνται οι αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης - πρώτων υλών και αγαθών τοπικής κατασκευής/παραγωγής  και για τη χρήση τοπικών εταιρειών για παροχή υπηρεσιών, όποτε αυτό είναι δυνατό.

Συμμετέχουμε σε κοινωνικές δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και είμαστε ευπρόσδεκτοι στη διαβούλευση με τα τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη

Η εταιρεία ζητά από τους εξωτερικούς παρόχους,  αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος, να ενστερνίζονται τις αρχές της, καθοδηγώντας τους να λειτουργούν σύμφωνα με αυτές.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας.

/pdf/Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων_v2.pdf

 

Copyright © 2012 Domus S.A. All rights reserved. Terms of use / Privacy policy
Powered by Sprint